شرکت امیدبوم

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

دکتر محمدمحسن صدر - مدیر عـامـل شرکت امید بوم

دکتر محمدمحسن صدر

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس صمد شهبازی

رئیس هیئت مدیره

مهندس حسین مقدسی

عضو هیئت مدیره