شرکت امیدبوم

ترکیب سهامداران شرکت امیدبوم

بانک سپه

19.999.998 سهم

شرکت توسعه ترابر ایرانیان

شرکت توسعه ترابر ایرانیان

1 سهم

شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان

1 سهم