شرکت امیدبوم

بیانیه ماموریت شرکت امیدبوم

 
  • صیانت و حفظ و برپانگهداری سیستم بانکداری جامع متمرکز بانک سپه
  • ارایه و پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین در رفع نیازمندی های بانک سپه
  • ایجاد قابلیت و توانمندسازی قوامین در بکارگیری و توسعه فناوری های آتی
  • ایجاد مجموعه ای دانش بنیان به منطور حفظ و افزایش مزیت رقابتی، رشد ارزش افزوده بانک سپه
  • ایجاد سازوکار مناسب به منظور حفظ، ارتقاء و برقراری جریان مستمردانش و تکنولوژی روز به بانک سپه
  • ایجاد شرکتی دانش محور ، نوآور ، پیشرو در صنعت بانکداری الکترونیک و جز 3 شرکت برتر تاثیرگذار در حوزه فناوری کشور